ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΕΔΩ
Γραφείο Τύπου 2018
16/10/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Επιχορηγήσεις σε ΜμΕ για αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τον Μάιο του 2017, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις (Advice for Small Businesses – ASB).

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε περισσότερες από 120 ΜμΕ, σε διάρκεια τριών ετών. Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος ASB και αφορά τη συγχρηματοδότηση του κόστους αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών από 30 κυπριακές ΜμΕ, προς κάλυψη των επιχειρηματικών τους αναγκών.

Περισσότερες πληροφορίες