Προσφορές Δημοσίου Τομέα

Η υπηρεσία στοχεύει να σας ενημερώνει για τις Προσφορές Δημοσίου Τομέα

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do